VNPT Bình Dương triển khai chương trình quang hóa dịch vụ băng rộng trong 03 tháng cuối năm 2015. (2015-10-02 14:41:58)

Nhằm gia tăng tiện ích sử dụng, tăng tốc độ truy nhập Internet cho khách hàng. VNPT Bình Dương tổ chức chương trình chăm sóc đặc biệt khi khách hàng đăng ký chuyển đổi dịch vụ MegVNN (cáp đồng) sang sử dụng dịch vụ FiberVNN (cáp quang) cùng dịch vụ MyTV.

Xem thêm
Tra cứu danh bạ Điện thoại cố định VNPT Bình Dương